Reklamace

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád vydává společnost euroB.A.CH s.r.o. za účelem informovanosti kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků (reklamace) a povinností prodávajícího v souvislosti s reklamací.
 2. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 3. Je-li kupujícím podnikatel, který zboží dále prodává v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se odpovědnost za vady obchodním zákoníkem.
 4. Je-li kupujícím jiný subjekt než podnikatel (dle odst. 3), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při uplatňování vad občanským zákoníkem, zejména novelou zák.č.136/2002 Sb.
 5. S účinností od 01.01.2003 se v rámci kompatibility občanského zákoníku se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.1999/44/ES o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží, zavádí institut shody s kupní smlouvou, tj. že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

SPOLEČNÁ REKLAMAČNÍ USTANOVENÍ

 1. Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti euroB.A.CH s.r.o. Březová čp.36. 739 34 Šenov
 2. Kupující musí uplatnit u prodávajícího vady v záruční lhůtě. Kupující musí doručit zboží k reklamaci na své náklady do sídla společnosti.
 3. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno v originálním spotřebitelském obalu. Dále kupující doloží průvodní dokumentaci s řádně vyplněným a potvrzeným záručním listem, pokud byl prodávajícím vystaven.
 4. Odpovědnost za vady se nevztahuje na případy omezené životnosti výrobků při jejich obvyklém užívání.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Při vystavení případného dobropisu v případě odstoupení od smlouvy nebo slevě z ceny bude použita cena uvedená na dokladu prokazujícím uzavření kupní smlouvy.

ÚPRAVA DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU (dále jen obch.z.)

 1. Kupující musí mít zpracovanou metodiku kontroly jakosti (podmínkou není ISO), dle které zjišťuje, zda zboží má vady.
 2. Poruší- li prodávající povinnosti stanovené v § 420 obch.z., má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání.
 3. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v záruční době. Prodávající přejímá závazek za jakost zboží na dobu 24 měsíců. Prodávající se zavazuje v případě uplatnění vad kupujícím dodat náhradní zboží za zboží.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.
 5. Kupující je povinen řádně vyplnit Protokol o vyřízení reklamace, který prodávající poskytuje všem svým zákazníkům.
 6. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:
  1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
  2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 7. Je-li smlouva porušená nepodstatným způsobem při dodání zboží s vadami, může kupující požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

ÚPRAVA DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (dále jen obč.z.)

 1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 2. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je- li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejich obvyklým užíváním nebo jejím nesprávným užíváním a dále pokud vada vznikne neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu za podmínek ustanovení § 623 občanského zákoníku. Kupující je povinen dodržovat podmínky pro užívání uvedené v záručním listě nebo v návodu na použití.
 4. Práva z odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě, u níž záruční doba počala běžet před 01.01.2003, se řídí dosavadními právními předpisy.
 5. Pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do 31.12.2002, se při prodeji v obchodě mohou použít ustanovení o záruční době podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do 31.12. 2003. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo dokladu o zakoupení věci a kupující na to musí být upozorněn.
 6. V souladu s ustanoveními § 616 a násl. obč.z. má v případě rozporu s kupní smlouvou kupující tato práva:
  1. vyskytne-li se vada v době 6 měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc měla vadu v době při převzetí a tato se považuje za rozpor s kupní smlouvou. Kupující má v tomto případě právo, aby věc vyla uvedena do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o tomto rozporu s kupní smlouvou věděl nebo tento rozpor s kupní smlouvou sám způsobil,
  2. vyskytne-li se vada v době následující po uplynutí 6 měsíců, tj. během následujících 18 měsíců a jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je povinen prodávající vadu bezplatně, včas a řádně odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit,
  3. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má možnost od smlouvy odstoupit. Táž práva náleží kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat,
  4. v případě jiných neodstranitelných vad, které nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu, kdy kupující nepožaduje výměnu věci, náleží kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 7. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu na náklady prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 01.01.2006
 2. V ostatních vztazích neupravených tímto reklamačním řádem se právní vztahy kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými předpisy, zejména zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zák.č. 40/1994 Sb., občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Petr MAĎA
Jednatel společnosti
Prodejci v CZ i SK
expedujeme do 48h
doprava zdarma
poradíme vám
záruka kvality
komplexní nabídka